STYPENDIA / ZASIŁKI SZKOLNE
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) –
Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów art.90b-90f,
- Uchwała Nr LV/268/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin
zmieniona Uchwałą Nr LXXVII/281/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 października 2010r.,
- Uchwała Nr LXXV/266/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 września 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie do wydawania decyzji administracyjnych
z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
OSOBY UPRAWNIONE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i
młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku
nauki.
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych -
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. Zmianami).
Warunkiem przyznania stypendium przez MOPS w Lubinie jest także zamieszkanie ucznia na terenie
gminy miejskiej Lubin oraz złożenie wniosku.
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.
FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego, w tym
w szczególności na zakup podręczników do nauki w szkole, lektur, encyklopedii i innych książek
pomocniczych w procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub innego wyposażenia ucznia
wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,
2. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania
(organizowana przez szkołę np. dodatkowa nauka języka obcego, wyjazdy na tzw. Zielone szkoły, zajęcia
informatyczne itp.)
3. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą (np. naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe).
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycie
kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy, opłata za internat).
Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium
w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.
WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 72,80 zł i nie może przekroczyć miesięcznie 182,- zł.
OKRES PRZYZNANIA
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż
10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie
dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który nie spełnia warunków jego przyznania
a także, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, którego łączna
wysokość z innymi stypendiami przekracza kwotę 1820 zł (rocznie), a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1638 zł
( rocznie).
ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany:
1. uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
2. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 455 zł.
WNIOSEK
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek.
Wniosek o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły.
Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW:
· zaświadczenie o wynagrodzeniu z tytułu zatrudnienia,
· zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do
zasiłku),
· oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy,
· zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
· wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
o nieściągalności alimentów,
· odcinek renty/emerytury,
· oświadczenie (link) członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych/sezonowych,
· zaświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
· inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów.
Świadczenia otrzymywane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy uwzględnić
w zestawieniu dochodów gospodarstwa domowego (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek
pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny).
Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego
Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od
uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych
z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium/ zasiłku.
Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 25A w Lubinie pok. nr 206 (I piętro) tel. (76) 746 34 11 w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.