TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcace im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, ul. Kopernika 7, 59-300 Lubin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.767358801, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (w szczególności organom ścigania) oraz firmie świadczącej usługi ochrony mienia na rzecz Administratora.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

 

Klauzula informacyjna dla ucznia/rodzica

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76/835-88-01, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).         

 

ODBIORCY  DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

 

OKRES  PRZECHOWYWANIA  DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres:

 1. niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki i archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. do czasu wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia,
 3. 3 miesięcy w przypadku zapisów systemu monitoringu, chyba że zapis ten obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

PRAWA  PODMIOTÓW  DANYCH

 1. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
 2. sprostowania (poprawienia) danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (+48) 228607086.
 6. W przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniadanych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
 8. usunięcia danych,
 9. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

INFORMACJA O  DOWOLNOŚCI LUB  OBOWIĄZKU  PODANIA  DANYCH

Podanie  danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów w przypadku ich przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną mienia. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

INFORMACJA O  PROFILOWANIU

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Serwis wykorzystuje ciasteczka. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information