Regulamin

dotyczący zasad rekrutacji do klas I-szych

I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie

na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586)
 3. Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 r.
 4. Zarządzenie Nr 16/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 r.
 1. Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej.
 2. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor, który określa zadania członków komisji zgodnie z wymogami systemu rekrutacji elektronicznej.
 3. I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie prowadzi nabór do pięciu klas pierwszych:
  • klasy A i B o profilu matematyczno - fizycznym,
  • klasa C o profilu humanistycznym z elementami prawa,
  • klasa D o profilu biologiczno - chemicznym,
  • klasa E o profilu humanistycznym z elementami psychologii.
 4. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie, składają następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim wydane przez właściwego kuratora oświaty (o ile kandydat takie posiada),
  • dokumenty nadające uprawnienia do pierwszeństwa w rekrutacji, w przypadku równorzędnych wyników (określone w pkt. 10 niniejszego regulaminu)
  • dwie podpisane fotografie,
  • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (o ile kandydat takie posiada).
 5. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum oraz wyników egzaminu gimnazjalnego uczeń zobowiązany jest przepisać oceny oraz inne osiągnięcia do odpowiedniego formularza w systemie rekrutacji elektronicznej (o ile nie zostanie to zrobione przez upoważnionego do tego pracownika gimnazjum).
 6. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów (klas), listę preferencji układa kandydat zgodnie z rangą swoich własnych wyborów, zaczynając od oddziału, który jest dla niego najważniejszy.
 7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów. O przyjęciu kandydata do klasy I-szej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie decyduje:
  • wynik egzaminu gimnazjalnego (max 100 pkt):
   • wynik przedstawiony w procentach z:
    • języka polskiego,
    • historii i wiedzy o społeczeństwie,
    • matematyki,
    • przedmiotów przyrodniczych
    • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2.
  • oceny z czterech wskazanych przez Dyrektora dla każdej klasy zajęć edukacyjnych przeliczone na punkty (max 72 pkt):
   • celujący – przyznaje się po 18 punktów;
   • bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
   • dobry – przyznaje się po 14 punktów;
   • dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
   • dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego wskazuje następujące zajęcia edukacyjne liczone w rekrutacji:

 • dla klas A i B: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
 • dla klasy C: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie,
 • dla klasy D: język polski, matematyka, biologia, chemia,
 • dla klasy E: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.
 • Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 • Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 •  Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.
 • Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. (Zarządzenie nr 16 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018r.)
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 1. O kolejności przyjęcia decyduje ilość uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani są w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów rekrutacji. Wykaz w/w konkursów znajduje się w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017 r.
 3. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają uczniowie spełniające jedno z poniższych kryteriów:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W/w uprawnienia należy wykazać w stosownych dokumentach: oświadczeniach, orzeczeniach itp. w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. Na dokumentach należy umieścić klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednie zapisy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. §8.
 2. Terminarz rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 r. oraz harmonogramem rekrutacji elektronicznej.

Serwis wykorzystuje ciasteczka. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information